...

પેટમાં દુખાવો અને પેટ પરેશાન (Stomach ache and stomach upset)

 • જ્યારેતમનેપેટમાંદુખાવોથાયછે, ત્યારેતમારાપેટમાંદુખાવોઅથવાઅસ્વસ્થતારહેછે. કેટલીકવારતેજએકમાત્રલક્ષણહોઈછે. અન્યલક્ષણોપણહોઈશકેછેજેમકે:

  • છાતીમાંબળતરાજેનેહાર્ટબર્નતરીકેઓળખવામાંઆવેછે.
  • ઓડકારઆવવા
  • પેટનુંફૂલવું (એવુંલાગેછેકેતમારુંપેટહવાથીભરેલુંછે).
  • જ્યારેતમેખાવાનુંશરૂકરોછોત્યારેખૂબઝડપથીભરાઈજવાનોએહસાસ

મોટાભાગનાલોકોનેપેટમાંદુખાવામાટેડૉક્ટરનીજરૂરહોતીનથી.પરંતુનીચેમુજબપરિસ્થિતિઓમાંતમારેતમારાડૉક્ટરનેમળવુંજોઈએ:

 • તમનેઝાડાઅથવાઉલ્ટીથતાહોય.
 • તમારોદુખાવોતીવ્રહોયઅનેએકકલાકકરતાવધારેરહેછેઅથવા 24 કલાકકરતાવધારેસમયમાટેદુખાવોઆવેઅનેજાયછે.
 • તમેકલાકોસુધીકંઈખાઈકેપીશકતાનથી.
 • તમને 102 ° F (39 ° C) કરતાવધારેતાવછે.

પ્રયાસકર્યાવિનાઘણુંવજનઓછુંથાય, અથવાખોરાકમાંરસઓછોથાય

કેટલાકકિસ્સાઓમાં, પેટમાંદુખાવોકોઈચોક્કસસમસ્યાનેકારણેથાયછે, જેમકેપેટનીઅલ્સર (પેટનીઅંદરનાભાગમાંદુખાવો) અથવા “ડાયવર્ટિકુલાયટીસ” નામનીસ્થિતિ, જેમાંતમારામોટાઆંતરડામાંનાનાપાઉચમાંચેપલાગેછે. પરંતુકેટલાકકિસ્સાઓમાં, ડોકટરોખબરનથીહોતીકેપેટમાંદુખાવાનુંકારણઅથવાતેમનીસાથેથતાંઅન્યલક્ષણોશામાટેછે. તેમછતાં, ડોકટરોસામાન્યરીતેપેટમાંદુખાવાનાલક્ષણોનીસારવારકરીશકેછે.

જોતમારાલક્ષણોકોઈઅલ્સરજેવીકોઈચોક્કસસમસ્યાનેકારણેથાયછે, તોતેસમસ્યાનીસારવારથીતમારાલક્ષણોમાંરાહતથશે. પરંતુજોતમારાડૉક્ટરનેખબરનહોયકેદુખાવાનુંકારણશુંછે, તોતેએવીદવાઓનીભલામણકરીશકેછેજેતમારાપેટમાંએસિડનુંપ્રમાણઘટાડેછે. આદવાઓઘણીવારપેટમાંદુખાવોઅનેતેનીસાથેઆવતાલક્ષણોનેદૂરકરેછે. આમાંનીકેટલીકદવાઓકોઈપ્રિસ્ક્રિપ્શનવિનાઉપલબ્ધછે.

હા, તમેજેભોજનકરોછોઅનેતમેજેરીતેખાવછોતેનીદુખાવાઉપરખુબજઅસરથતીહોયછે.

પેટમાંદુખાવોથવાનીશક્યતાઓઓછીકરવામાટે:

 • લાલમાંસ, માખણ, તળેલાખોરાકઅનેચીઝજેવાચરબીયુક્તખોરાકનેટાળો
 • દરરોજબેથીત્રણવખતપેટભરીનેજમવાકરતાદિવસમાંથોડીથોડીમાત્રામાંભોજનલેવું.
 • એવાખોરાકથીદૂરરહોજેતમારાલક્ષણોનેવધુખરાબબનાવેછે.
 • ઓવર-ધ-કાઉન્ટરદવાઓલેવાનુંટાળોજેતમારાદુખાવાનેવધારેછે – જેમકેએસ્પિરિનઅથવાઆઇબુપ્રોફેન (નમૂનાનાબ્રાન્ડનાનામો: એડવાઇલ, મોટ્રિન) શામેલછે.

કેટલાકલોકો – ખાસકરીનેબાળકો – ક્યારેકદૂધપીધાપછીઅથવાચીઝ, આઈસ્ક્રીમ, અથવાતેમાંદૂધહોયતેવાઅન્યખોરાકખાધાપછીપેટમાંદુખાવોથાયછે. તેમને “લેક્ટોઝઅસહિષ્ણુતા” (lactose intolerance) કહેવાતીએકસમસ્યાછે, જેનોઅર્થછેકેજેમાંદૂધહોયતેવાખોરાકનેતેઓસંપૂર્ણપણેપચાવીશકતાનથી.

લેક્ટોઝઅસહિષ્ણુતાવાળાલોકોજોલેક્ટેઝનામનીદવાલેતાહોયતોદૂધથીથતીસમસ્યાઓથીબચીશકેછે. લેક્ટેઝ (સેમ્પલનુંબ્રાન્ડનામ: લેક્ટેઇડ), તમારાશરીરનેદૂધપચાવવામાંમદદકરેછે. કેટલાકખોરાકતેનીસાથેપહેલાથીજઉમેરવામાંઆવેછે.

જોતમારાપેટમાંદુખાવોકબજિયાતસાથેસંબંધિતલાગેછે,જેનોઅર્થછેકેતમારીપાસેઆંતરડાનીપૂરતીમુવમેન્ટનથી, તોતમનેવધુરેસાઅથવારેચકનામનીદવાનીજરૂરપડીશકેછે. (લેક્સેટીવ્સ એદવાઓછેજેતમારીપાસેઆંતરડાનીમુવમેન્ટનીસંખ્યામાંવધારોકરેછે.)

ઘણીબધીફાઇબરલેવાથીતમારીપાસેઆંતરડાનીમુવમેન્ટનીસંખ્યાવધારવામાંમદદમળેછે. તમેનિમ્નલિખિતતરીકેવધુફાઇબરમેળવીશકોછો:

 • પુષ્કળફળ, શાકભાજીઅનેઆખાઅનાજખાવાથી
 • ફાઇબરગોળીઓઅથવાપાઉડરલેવાથી

સામાન્યરીતે, હા. પુખ્તવયનાલોકોનાસમાનકારણોસરબાળકોનેપેટમાંદુખાવોથાયછે. પુખ્તવયનાલોકોનીજેમ, ડોકટરોહંમેશાંજાણતાનથીકેબાળકોમાંપેટમાંદુખાવાનુંકારણશુંછે. પરંતુબાળકોમાં, પેટમાંદુખાવોહંમેશાંતાણઅથવાઅસ્વસ્થતાદ્વારાથાયછે. તેમનામાટે, મનોવૈજ્ઞાનિકઅથવાભાવનાત્મકસમસ્યાઓપરધ્યાનઆપવુંખુબજમહત્વપૂર્ણછેકેજેદુખાવાનેવધારીશકેછે.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Dr. Harsh J Shah