સ્વાદુપિંડનો રોગ ની સારવાર

સ્વાદુપિંડનો રોગ

સ્વાદુપિંડનો રોગ એટલે કે પેનક્રિયાટાઇટિસ, એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં પેટમાં તીવ્ર દુખાવો કરી શકે છે.

Read More »
Treatment for Pancreatitis

अग्नाशयशोथ

अग्नाशयशोथ या पेंक्रियाटायटीस, एक ऐसी स्थिति है जिसमें गंभीर पेट दर्द हो सकता है।

Read More »
Top Doctor for Pancreatitis

 Pancreatitis treatment

Pancreatitis treatment requires expert care. The management of pancreatitis has evolved over the years. In the initial stage it will require ICU care & later on, surgery.

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah