અલ્સેરેટિવકોલાઇટીસ ના બેસ્ટ ડૉક્ટર

બાળકોમાં મોટાઆંતરડામાં ચાંદી (અલ્સેરેટિવકોલાઇટીસ)

માઇક્રોસ્કોપિક કોલાઇટિસ માં સતત પાણીયુક્ત ઝાડા થાય છે, અને લોહિયાળ નથી હોતા. મોટાભાગના લોકોમાં, દિવસમાં 4 થી 9 પાણીદાર ઝાડા થાય છે હોય છે,

Read More »
13 माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस Blog

बच्चों में अल्सरेटिव कोलाइटिस (माइक्रोस्कोपिक-कोलाइटिस)

माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पानी जैसे दस्त होते हैं। इसमें बृहदान्त्र या कोलन (Colon ) शामिल होते है, जो बड़ी आंत का दूसरा नाम है।

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah