...

ડાયવર્ટિકયુલાઇટીસ

  • Ap A¡L$ A¡hp¡ fp¡N R>¡ S>¡dp„ v$v$}“¡ ‘¡V$dp„ vy$:Mphp¡ ’pe R>¡, sph Aph¡ R>¡ A“¡ dmÐepN“u kdõep ઓ સતાવે R>¡.

    Ap‘Z¡ S>¡ Mp¡fpL$ MpCA¡ R>uA¡ s¡ lp¡S>fudp„’u gp„bp “mpL$pf S>¡hp A„N S>¡“¡ Ap‘Z¡ Ap„sfXy„$ L$luA¡ R>uA¡ s¡dp„ Åe R>¡. Ap “mpL$pf“p R>¡ëgp cpN“¡ Ap‘Z¡ dp¡Vy„$ Ap„sfXy„$ (A„N°¡Ædp„ L$p¡gp¡“) L$luA¡ R>uA¡. dp¡V$p Ap„sfX$p„“u v$uhpg E‘f L$p¡BL$ hpf “p“p ‘pDQ S>¡hy„ b“¡ R>¡. Ap ‘pDQ“¡ ‘X$pehqV®$¼eygp’ sfuL¡$ Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡. dp¡V$p Ap„sfX$p„“u v$uhpg E‘f Aphp ‘pDQ lp¡e s¡hp L¡$V$gpe gp¡L$p¡“¡ s¡“¡ L$pfZ¡ L$p¡B sL$gua ’su “’u L¡$ aqfepv$ lp¡su “’u. Äepf¡ Ap ‘pDQ“¡ L$pfZ¡ dp¡V$p Ap„sfX$p„“u v$uhpg (gpet“N) E‘f bpfuL$ Qufp ‘X¡$ R>¡ A“¡ s¡dp„ L$p¡B âL$pf“p¡ Q¡‘ gpN¡ Ðepf¡ sL$guap¡ iê$ ’pe R>¡ S>¡ X$pehqV®$¼eygpCV$uk“p fp¡N sfuL¡$ Ap¡mMpe R>¡. S>¡ bpfuL$ Qufp ‘X$ép lp¡e s¡“¡ v$p¼sfu cpjpdp„ ‘dpB¾$p¡‘fap¡f¡i“’ L$l¡R>¡.

સૌથી સામાન્ય લક્ષણો હોય છે:

  • પાણીયુક્ત / પાણીદાર ઝાડા (2 અથવા વધુ દિવસો સુધી3 અથવા વધુ વાર મળ કાઢવાજવુંપડે)
  • હળવા પેટમાં ખેંચાણથવા

અમુક લોકોમાંવધુગંભીરલક્ષણોપણહોઈશકેછે, જેમ કે:

  • તેમની આંતરડાની ગતિમાં લોહી અથવા પરુથવા
  • તાવઆવવો
  • પેટમાં દુખાવો, ઉબકા આવવા,અથવા ભૂખ ઓછી થવી
  • ડિહાઇડ્રેશન (Dehydration) – જ્યારે શરીર વધારે પાણી ગુમાવે છે, ત્યારે એને ડિહાઇડ્રેશનકહેવાય છે. તેનાથી લોકોને, ઘેરો પીળો પેશાબ થાય છે, અને ખુબતરસ લાગે,ખુબથાક લાગે છે, ચક્કર આવે છે, અથવા મૂંઝવણ પણ થાય છે.

કેટલીકવાર લોકોને સી. ડિફિસિલ નું ઇન્ફેક્શન હોય છે, પરંતુ તેમાં કોઈ લક્ષણો નથી. આ લોકો હજી પણ અન્ય લોકોમાં ચેપ ફેલાવી શકે છે.

હા. તમારા ડૉક્ટરતમારા મળના નમૂના પર પરીક્ષણો કરીને સી. ડિફિસિલ ચેપ છેકે નહીં, એના તપાસ માટે ખાસ પરીક્ષણ / તપાસએટલે કે ટેસ્ટ કરી શકે છે.

હા. તમારી જાતને વધુ સારી બનાવવામાં સહાય માટે, તમે આપ્રમાણે  કરી શકો છો:

ઘણા પ્રવાહી પીવો જેમાં પાણી, મીઠું, અને ખાંડ અથવા સાકર હોય છે. સારી પસંદગીઓ માંરસ, સ્વાદવાળા સોડા, અને સૂપ —જેવા પીણા સાથે મિશ્રિત પાણી છે. જો તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પીતા હોવ તો તમારો પેશાબ આછો પીળો અથવા લગભગ સ્પષ્ટ રંગ નો રહેશે.

થોડો ખોરાક ખાવાનો પ્રયત્ન કરો. સારી પસંદગીઓ માં — બટાટા, નૂડલ્સ, ચોખા, ઓટમીલ, ફટાકડા, કેળા, સૂપ અને બાફેલી શાકભાજી છે.

તમારા ડૉક્ટરને પૂછો કે ,તમારે “પ્રોબાયોટીક્સ” લેવું જોઈએ કે નહીં. પ્રોબાયોટીક્સ એ બેક્ટેરિયા છે જે આંતરડા માટે સારા હોય છે.

તમને આમાં થી કઇં ભી અનુભવ થાય તો તરત જ તમારા ડૉક્ટરને મળવા જવું જોઈએ:

એક દિવસમાં ઘણો વેહ્તો અથવા પાણીદાર મળ નીકળ્યા હોય

તમારા અતિસારમાં લોહી અથવા પરુનીકળ્યા હોય

તાવઆવવો

તીવ્ર પેટમાં દુખાવો અથવા પેટમાંસોજો આવવો

ઉબકાઆવવા

જો તમને ઉપર સૂચિબદ્ધ ડિહાઇડ્રેશનનાં કોઈ લક્ષણો હોય તો તમારે તમારા ડૉક્ટરને તરત જમળવા જવું જોઈએ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Telegram
Dr. Harsh J Shah