...

પિત્ત ઉપર ચડવું

  • lp¡S>fudp„ fl¡g A¡rkX$ AÞ““mudp„ QX¡$ s¡“¡ Ap‘Z¡ r‘Ñ E‘f QX$ey„ R>¡ s¡d L$luA¡ R>uA¡ S>¡“¡ A„N°¡Ædp„ A¡rkX$ qfãën L$l¡ R>¡. Ap‘Z¡ S>¡ L$C MpCA¡ L¡$ ‘uA¡ s¡ AÞ““mu Üpfp lp¡S>fudp„  Åe R>¡. A¡rkX$ qfãëndpV¡$ buÅ¡ blº âQrgs iåv$ R>¡ s¡ R>¡ NX®$ 

બેરેટની અન્નનળીમાં કોઈ લક્ષણો નથીદેખાતા હોતા. પણ લોકોમાં સામાન્ય રીતે તેમના એસિડ રિફ્લક્સથીથનારા લક્ષણો જેવા જ હોય છે, જેમ કે:

  • છાતીમાંબળતરા થવાએટલે જેબર્નિંગ / હાર્ટબર્ન(heatburn) તરીકે ઓળખાય છે
  • ગળામાં બળતરા અથવા ગળામાં એસિડનો સ્વાદ
  • ખાધા પછી ઉલ્ટીથવી
  • ગળી જવામાં મુશ્કેલીથવી

હા. તમારા ડૉક્ટર બેરેટની અન્નનળીની તપાસ માટે અપરએન્ડોસ્કોપી(Upper Endoscopy) નામની એક પરીક્ષણ કરી શકે છે. જો તમને 5 વર્ષથી વધુ સમયથી એસિડ રિફ્લક્સથતો હોય, તો તમારાડૉક્ટર આ ટેસ્ટકરી શકે છે.

અપરએન્ડોસ્કોપીકરતી વખતે, ડૉક્ટર કેમેરાવાળીએક પાતળાનળીને તમારા મોંમાંથઇ ને,અને તમારા અન્નનળીથકી નીચે ઉતારેછે. પછી, તેઅન્નનળીનાઅસ્તરને જોશે, અને તેના નાનો નમૂના લેશે. બીજો એક ડૉક્ટર,માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ કોષોની તપાસ કરશે, તે જોવા માટે કે તમનેબેરેટની અન્નનળી છે કે નહીં.

હા. જો તમનેબેરેટનો અન્નનળી છે, તો તમારે તમારા ડૉક્ટર સાથે સંપર્ક કરવો અથવા અનુસરવું જોઈએ. તે અથવા તેણીતપાસતા રહેશે કે તમારી બેરેટની અન્નનળી પૂર્વ-કેન્સર અથવા કેન્સરમાંબદલાઈ ગઈ તો નથીને.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Telegram
Dr. Harsh J Shah