ઊબકા આવવા અને ઉલટીઓ થવી

જયારે તમને લાગે કે ઉલ્ટી થયી જશે તેને ઊબકા આવ્યા કહેવાય અને જયારે ખરેખર પેટમાંથી ખાધેલ/પીધેલ ચીજવસ્તુઓ મોં વાટે બહાર આવી જાય તેને ઊલટી થઇ કહેવાય.

Read More »

पेट दर्द और पेट खराब होना

जब आपको पेट दर्द की बीमारी होती है, तो आपके पेट में कहीं भी दर्द या असुविधा हो सकती है। कभी-कभी आपको केवल यही लक्षण मेह्सूस होते हैं।

Read More »

वयस्कों में मतली और उल्टी

मतली ऐसी भावना है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप उलटी कर सकते हैं। उल्टी मतलब जब आप वास्तव में उलटी कारतें हैं। ये दोनो लक्षण एक साथ हो सकते हैं।

Read More »