24. કોલેક્ટોમી blog

કોલેક્ટોમી

કોલેક્ટોમી એવી એક શસ્ત્રક્રિયા છે જેમાં તમારા ડૉક્ટર તમારા મોટા આંતરડાનો એક નાનો ભાગ અથવા એનો સંપૂર્ણભાગને શરીર માંથી કાઢી નાખે છે. મોટી આંતરડાને કોલોન (Colon) પણ કહેવામાં આવે છે.

Read More »
23. કોલોસ્ટોમીકેર blog

કોલોસ્ટોમીકેર

તમારા મળ કાઢવા / નીકળવામાટે,ડૉક્ટરદ્વારાબનાવેલાપેટમાંએક છિદ્રને, કોલોસ્ટોમીકહેવાય છે.

Read More »
11. उच्छेदन यानी के कोलेक़्टमि blog

उच्छेदन यानी के कोलेक़्टमि (Colectomy)

कोलेक़्टमि (Colectomy) एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें आपके डॉक्टर एक छोटा सा भाग या सम्पूर्ण रूप से आपकी बड़ी आंत को निकल देते हैं। बड़ी आंत को बृहदान्त्र भी कहा जाता है।

Read More »
Colectomy

Colectomy

A colectomy is surgery in which your doctor removes part or all of your large intestine. The large intestine is also called the colon.

Read More »
Treatment for Colostomy care

Colostomy Care

A colostomy is an opening in the belly made by a doctor as the simple way for bowel movements(stool) to leave the body.

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah