ગુદા કેન્સર (Anal Cancer)

ગુદા કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે ગુદામાં રહેલ સામાન્ય કોષો અસામાન્ય કોષોમાં બદલાઇ જાયછે અને નિયંત્રણ બહાર તેમાં વધારો થાય છે.

Read More »

गुदा या एनल (Anal) कैंसर

गुदा पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है, जहां मल त्याग शरीर को छोड़ देता है। जब यही गुदा के अंदर की सामान्य कोशिकाएं की परत असामान्य कोशिकाओं में बदल जाती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तब उसे गुदा कैंसर कहते हैं।

Read More »

Anal cancer

Anal cancer happens when normal cells lining the anal canalgets converted into abnormal cells and grow out of control.

Read More »