સ્વાદુપિંડનું કેન્સર

સ્વાદુપિંડમાં ના સામાન્ય કોષો જ્યારે અસામાન્ય કોષોમાં બદલાઇ જાય છે, અને નિયંત્રણમાંથી બહાર બનવાનું ચાલુ થાય છે, ત્યારે એને સ્વાદુપિંડનું કેન્સર (Pancreatic Cancer) થયું હોય એમ કહેવાય છે.

Read More »