પુખ્તવય ના માણસોમાં એપેન્ડીક્ષ

પુખ્તવય ના માણસોમાં એપેન્ડીક્ષ(આંત્રપુચ્છ) નો સોજો

મોટા આંતરડા ને (અંગ્રેજી માં કોલોન અથવા તો ઇન્ટેસ્ટિન ) અંતિમ છેડે રહેલો આંગળી ના આકારનો એક પાતળો પાઉચ જેવો ભાગ એટલે એપેન્ડીક્સ (આંત્રપુચ્છ).

Read More »
16. वयस्कों में अपेंडिसाइटिस blog

वयस्कों में अपेंडिसाइटिस

परिशिष्ट यानी के अपेंडिक्स (Appendix) एक लंबी, पतली थैली या नली है जो उंगली के आकार जैसी होती है। यह बड़ी आंत से नीचे लटकी रहती है, जिसे बृहदान्त्र या कोलन (Colon) भी कहा जाता है।

Read More »
15. बच्चों में अपेंडिसाइटिस blog 1

बच्चों में अपेंडिसाइटिस

परिशिष्ट यानी के अपेंडिक्स (Appendix) एक लंबी, पतली थैली या नली है जो उंगली के आकार जैसी होती है। यह बड़ी आंत से नीचे लटकी रहती है, जिसे बृहदान्त्र या कोलन (Colon)भी कहा जाता है।

Read More »
Best Doctor for Appendicitis in Adults

Appendicitis in Adults

The appendix is a long, thin pouch that’s shaped like a finger. It hangs down from the large intestine, which is also referred to as the colon.

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah