...
પિત્તાશય કાઢવાનું ના સ્પેશિયાલિસ્ટ અમદાવાદ માં

પિત્તાશય કાઢવાનું

પિત્તાશય એ એક નાનો, પિઅર-આકારનો અંગ છે જે તમારા યકૃત હેઠળ છુપાયેલો હોય છે. તે પિત્ત સંગ્રહિત કરે છે, એટલે કે એક એવું પ્રવાહી જે યકૃતમાં બને છે અને શરીરને ચરબી તોડવામાં મદદ કરે છે.

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.