ખોરાક ગળી જવામાં મુશ્કેલી ની સારવાર

ડિસ્ફેજિયા

જ્યારે તમને કઈં પણ ખાવાનું ગળી જવામાં તકલીફ થતી હોય, ત્યારે એને ડિસ્ફેજિયા કહેવાય છે.

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah