અન્નનળી ના કેન્સર ની સારવાર

એસોફેજીઅલ કેન્સર

અન્નનળીના કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે અન્નનળીના સામાન્ય કોષો અસામાન્ય કોષોમાં બદલાઈ જાય છે, અને નિયંત્રણમાંથી બહાર આવે છે. અન્નનળી એ એક નળી છે જે ખોરાકને મોંમાંથી પેટ તરફ લઇ જાય છે.

Read More »
Rate this page
Dr. Harsh J Shah