• ગુદા કેન્સર ત્યારે થાયછે જ્યારે ગુદામાં રહેલસામાન્ય કોષો અસામાન્ય કોષોમાં બદલાઇ જાયછે અને નિયંત્રણ બહાર તેમાં વધારો થાયછે. ગુદાએ પાચનતંત્રનો છેલ્લો ભાગછે, જ્યાંઆંતરડાની મુવમેન્ટ શરીરને છોડી દે છે.

ગુદા કેન્સરમાં ક્યારેય પેહલીવખતમાં લક્ષણો જણાતા નથી. જે લોકોમાં લક્ષણો હોયછે તેમાં નીચે મુજબનાં હોઈ શકેછે:

 • ગુદામાં થી રક્તસ્ત્રાવ
 • ગુદામાં અથવાઆસપાસ દુખાવો
 • ગુદામાં વૃદ્ધિ
 • ગુદામાં ખંજવાળ

આ બધા લક્ષણો કેન્સર સિવાયની પરિસ્થિતિઓને કારણે પણ થઈ શકેછે. પરંતુ જો તમને આ લક્ષણો હોય, તોઆપના ડૉક્ટર ને જણાવો.

હા. ગુદા કેન્સરની તપાસ માટે, તમારા ડૉક્ટર તમારા ગુદાને ચેક કરશે અને “ડિજિટલ રેક્ટલ એક્ઝામ” કરશે. ડિજિટલ ગુદા માર્ગની એક્ઝામ દરમિયાન, તમારા ડૉક્ટર અસામાન્ય વૃદ્ધિની તપાસ કરવા માટે તમારા ગુદામાં અને નીચલાગુદા માર્ગ માં ગ્લોવ્ડ આંગળી મૂકશે.

તે નીચે મુજબ એક અથવાવધુ પરીક્ષણો કરી શકેછે:

 • એનોસ્કોપી – એનોસ્કોપી દરમિયાન, ડોકટર તમારા ગુદાઅને ગુદા માર્ગમાં એક ટૂંકી ટ્યુબ (જેને “એનોસ્કોપ” કહેછે) નાંખેછે. તે અનો સ્કોપનો ઉપયોગ અસામાન્ય વિસ્તારો અથવા વૃદ્ધિ ચેક કરવામાટે કરશે.
 • બાયોપ્સી – ડોકટર ગુદા માંથી પેશીનાનાના નમૂનાને કાઢીશકેછે. બીજો ડોકટર માઇક્રોસ્કોપ હેઠળના સેમ્પલનેજો શે કે કેન્સર છેકે નહીં.

ડોકટરો કેટલીક વાર ગુદામાં એવા કોષો શોધીકાઢેછે જે કેન્સરનાં નથી હોતા, પરંતુ તેઅસામાન્ય હોયછે અને કેન્સરમાંરૂપાંતરિતથઇશકેછે. તમારા ડોકટર આ “પૂર્વ-કેન્સર” કોષોને અલગ રીતે સારવાર આપી શકેછે. તે કોષો ને કાઢી ને કેન્સર માં રૂપાંતરિત થતા અટકાવી શકે છે. અથવા તે સમયજતાં તેમને નજીકથી જોઈ શકે છે.

કેન્સર સ્ટેજીંગ એ એક એવી રીતછે જેમાં ડોકટરો શોધેછે કેકેન્સર જ્યાંથી શરૂ થયુંછે ત્યાંથી પેશી ના સ્તરની આસપાસ ફેલાઈગયુંછે કે નહીંઅને હા, તો ક્યાં સુધી.

તમારા માટે યોગ્ય ઉપચાર તમારા ગુદા કેન્સરના સ્ટેજ અને તમારી અન્ય તબીબી સમસ્યાઓ પર આધારીતછે.

ગુદા કેન્સર વાળા મોટાભાગનાલોકોની સારવાર નીચે મુજબ કરવામાં આવેછે:

 • રેડિયેશનથેરેપી – રેડિયેશન કેન્સરના કોષોને મારી નાખેછે.
 • કીમોથેરાપી – કેમોથેરાપી એ દવાઓ માટે તબીબી શબ્દછે જે કેન્સરના કોષોને નષ્ટકરેછે અથવા તેમનેવધતાઅટકાવેછે.

કેટલીક વાર કેન્સરને દૂરકરવામાટેગુદા કેન્સરની સારવાર શસ્ત્ર ક્રિયાદ્વારાકરવામાંઆવેછે. પરંતુ મોટા ભાગના લોકોને શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર હોતી નથી. કીમોથેરાપી અને રેડિયેશન પછી જો તેમનું કેન્સર મટી જાય તો તેમને શસ્ત્રક્રિયાનીજરૂર નથી પડતી.

સારવાર પછી, કેન્સર પાછું આવેછે કે કેમતે જોવા માટે તમને ઘણીવાર તપાસકરવામાંઆવશે. નિયમિત ફોલો-અપટેસ્ટમાં એક્ઝામ (ડિજિટલરેક્ટલપરીક્ષાઓસહિત) અને એનોસ્કોપી શામેલછે. કેટલાક લોકોમાં ફોલો-અપઇમેજિંગટેસ્ટ્સપણહોયછે. ઇમેજિંગટેસ્ટ્સ તમારા શરીરની અંદરનાઅવયવોનાં ફોટા બનાવી શકે છે.

ઉપરસૂચિબદ્ધ લક્ષણો માટે પણ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ લક્ષણો હોવાનો અર્થછે કે કેન્સર પાછું આવી ગયુંછે. જો તમને કોઈ લક્ષણો હોયતો તમારા ડૉક્ટરને જણાવો.

જો કેન્સર પાછું આવે અથવા ફેલાય, તો તમારે શસ્ત્રક્રિયા અથવા વધુ કિમોથેરાપી ની જરૂર પડી શકે છે.

મુલાકાત અને ટેસ્ટ્સ વિશે તમારા ડોકટરની બધી સૂચનાઓનું પાલન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. સારવાર દરમિયાન તમને થતી કોઈપણ આડઅસર અથવા સમસ્યાઓ વિશે તમારા ડોકટર સાથે વાત કરવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

ગુદા કેન્સરની સારવાર કરાવવા માટે ઘણી પસંદગીઓ કરવાની હોય છે, જેમ કે કઈ સારવાર લેવી.

તમારા ડોકટરને હંમેશા જણાવો કે તમને કોઈ સારવાર વિશે કેવું લાગે છે. કોઈપણ સમયે જ્યારે તમને સારવાર આપવામાં આવે છે, ત્યારે પૂછો:

 • આ સારવારના ફાયદા શું છે? શું તે મને લાંબા સમય સુધી જીવવામાં મદદ કરે છે? તે લક્ષણો ઘટાડશે અથવા અટકાવશે?
 • આ ટ્રીટમેન્ટની આડઅસર શું છે?
 • શું આ સારવાર ઉપરાંત અન્ય વિકલ્પો પણ છે?
 • જો હું આ સારવાર ન કરાવું તો શું થાય?
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Telegram
Dr. Harsh J Shah